Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierakowicach zwane dalej Towarzystwem, dzia­ła na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej TPU „Horyzont”.

§ 2

Siedzibą Towarzystwa jest wieś Sierakowice, ul. Spacerowa 14.

§ 3

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szcze­gólnym uwzględnieniem gminy Sierakowice i województwa pomorskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Towarzystwo jest organizacją non profit.

§ 4

Towarzystwo posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać człon­kiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowa­dzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem towarzystwa jest:
1)     prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edu­kacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży;
2)     wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
3)     działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka kaszubskiego;
4)     działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
5)     wypoczynek dzieci i młodzieży oraz turystyka i krajoznawstwo;
6)     przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promocja zdrowia;
7)     upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1)     organizowanie konkursów, przeglądów i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie za­jęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,
2)     propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, wycieczek, warsztatów, prelekcji,
3)     organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
4)     organizowanie imprez kulturalnych,
5)     organizowanie imprez sportowych,
6)     organizowanie i przeprowadzanie projektów i działań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych,
7)     wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Towarzystwa,
8)     pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Rozdział III. Członkowie Towarzystwa

§ 9

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba praw­na może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
 2. Towarzystwo posiada członków:
  1)     zwyczajnych,
  2)     wspierających,
  3)     honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, któ­ra złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Towarzystwa.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna i praw­na deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji ce­lów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podsta­wie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wnio­sła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Towarzystwa.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1)     biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
2)     korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
3)     udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
4)     zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1)     brania udziału w działalności Towarzystwa i w realizacji jego celów,
2)     uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
3)     przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa,
4)     regularnego opłacania składek.

§ 13

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statuto­wych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członko­wie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
  1)     dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Towarzystwa złożo­nej na ręce Zarządu,
  2)     wykluczenia przez Zarząd:
  a)     z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
  b)     z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postano­wień i uchwał władz Towarzystwa,
  c)      ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Towarzystwa.
  3)     utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4)     śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Wal­nym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Towarzystwa

§ 15

Władzami Towarzystwa są:
1)     Walne Zebranie Członków,
2)     Zarząd,
3)     Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Władze Towarzystwa wybierane są przez Walne Zebranie Członków w gło­sowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawach personalnych.
 2. W razie, gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwa­nia kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwy­kłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków upraw­nionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stano­wią inaczej.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 19

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego ter­minie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed ter­minem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwo­łuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1)     z własnej inicjatywy,
  2)     na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3)     na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla któ­rych zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)     określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
2)     uchwalanie zmian statutu,
3)     wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa,
4)     udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
6)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
8)     podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9)     podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kom­petencji innych władz Towarzystwa.

Zarząd

§ 21

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Zarząd nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę Towarzystwie.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
1)     kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
2)     realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3)     zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
4)     planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5)     reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6)     przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
7)     zwoływanie Walnego Zebrania
8)     ustalanie wysokości składek członkowskich.

 Komisja Rewizyjna

 § 23

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybiera­nego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jed­nak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 § 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)     kontrola całokształtu działalności Towarzystwa,
2)     ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3)     składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalno­ści Towarzystwa i Zarządu Towarzystwa,
4)     wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Za­rządowi,
5)     wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
6)     wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 § 25

 1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
  1)     składki członkowskie,
  2)     darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze spon­soringu,
  3)     dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.
 3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku określonego jako środek trwały oraz obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie.

 Sposób reprezentacji

 § 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach ma­jątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 § 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 § 28

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy człon­ków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.